Vīzija un vērtības

Vīzija un vērtības

Pamatskolas „Preiļu Brīvā skola” stūrakmeņi ir: brīvība, izvēle un atbildība.

Skolā VISI ir atbildīgi par to, lai valda droša, cieņpilna, labvēlīga un atbalstoša gaisotne. 

Savstarpējā komunikācijā visos līmeņos cenšamies ieviest PPP principu – paslavē (ieraugi labo, pozitīvo), pajautā, piedāvā.

Lielu uzmanību pievēršam sadarbībai visos 3 līmeņos – bērni – vecāki – skolotāji

VĪZIJA: PREIĻU BRĪVĀ SKOLA – VIETA TOPOŠĀM PERSONĪBĀM!

Misija:

  • skolu beidz personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, atbalstīt, izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus, izvirzīt un sasniegt mērķus, domāt un risināt dzīves uzdevumus, uzņemties atbildību, sadarboties, veidot un uzlabot savu un sabiedrības dzīvi.
  • mēs darām visu, lai nodrošinātu  aizvien mainīgajā pasaulē un vidē dzīvojošā̄ bērna personības izaugsmi.

Skolas 5 balsti: 

  • Personīgā izaugsme (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – katram ir potenciāls būt talantīgam un veiksmīgam atšķirīgos veidos. Vērojam, ieraugām, atbalstām, attīstām un virzām ikvienu tiekties pēc personīgās izaugsmes visās dzīvei svarīgās jomās. Mūžizglītības process. 
  • Komunikācija (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – cieņpilna attieksme vienam pret otru, prasme komunicēt, saprast un respektēt savas un citu cilvēku robežas, prasme risināt konfliktsituācijas. 
  • Radošums (bērniem, skolotājiem, darbiniekiem, vecākiem) – uzdrošināties jautāt, pētīt, eksperimentēt, kļūdīties un rast risinājumu, apzināties, ka pie risinājuma var nonākt dažādos veidos, izvēlēties savu “ceļu” un atbildīgi rīkoties, radīt idejas un realizēt tās. 
  • Sadarbība (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – labākais veids, kā īstenot kvalitatīvu mācību procesu, sekmēt personīgo izaugsmi, veidot cieņpilnu komunikāciju, attīstīt radošumu un sasniegt izvirzītos mērķus visos līmeņos. 
  • Izvēle un atbildība (bērni, skolotāji, darbinieki, vecāki) – katram ir tiesības un pienākums izdarīt savu izvēli un uzņemties par to atbildību, apzinoties izvēles sekas.