Projekti

Projekti

 

Preiļu Brīvā skola ir saņēmusi Erasmus+ skolu akreditāciju, kas ļaus īstenot skolēnu un skolotāju mobilitātes līdz 2027.gadam!

 

 

 

Preiļu Brīvā skola īsteno  Eiropas Solidaritātes korpusa projektu, kurā Preiļu Brīvajā skolā no 2020./2021. mācību gadā darbosies 2 brīvprātīgie jaunieši no Eiropas. Projekts turpināsies arī 2022./2023.mācību gadā. Esam koordinējošā, uzņemošā un arī nosūtītājorganizācija. 2021.gadā organizācijai ir piešķirta kvalitātes zīme. 

Organizācijas OID numurs: E10053487

 

 

 

Small Researchers – Great Discoveries. 2020-1-SI01-KA229-075933 Projektā tiek veidota sadarbūba starp Latvijas, Slovēnijas, Grieķijas, Bulgārija un Nīderlandes pirmsskolām un sākumskolām. Projekta mēŗkis ir STEM (jeb zinātne, matemātika, tehnoloģijas un inženierzinātnes) attīstība pirmsskolas un sākumskolas posmos. Projekts ietver dažādus tematus, kur katrs no partneriem uzņem projekta dalībniekus savās skolās, iepazīstina ar izglītības iestādes aktivitātēm, organizē un vada darbnīcas par tematu padziļinātu izpratni. Būtisks projekta elements ir digitālās pratības veicināšana gan skolnieku, gan skolotāju vidē. 

 

 

 

“Outdoor education-as a way to explore the world through experience” Nr. 2020-1-PL01-KA229-081890_2 Projekts starp Queen Saint Jadwiga in Przyłęków un Preiļu Brīvo skolu, ar mērķi paaugstināt skolotāju prasmes un kompetenci Montessori metodoloģijā, to savienojot ar meža un ārpustelpu izglītību. Projektā skolotāji no abām skolām sadarbojās, caur pieredzi iepazina katras skolas skolotāju darba metodes, pieredzes. labās prakses piemērus. Būtiska ir sadarbība un iedvesma turpmākajām aktivitātēm ārpustelpu izglītībā un Montessori metožu pielietošanā. 

 

 

 

Little footprints leave low carbon footprint behind. 2019-1-SI01-KA229-060557_2 Projektā tiek veidota sadarbība starp Latvijas, Slovēnijas, Bulgārijas, Spānijas un Zviedrijas pirmsskolas izglītības iestādēm, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību tematos, kas saistīti ar vidi, rotaļlietām, ēdienu, atkritumiem, ārpustelpu izglītību. Labas prakses piemēru iepazīšana un integrēšana katrā no pirmsskolas izglītības iestādēm. Projekta ietvaros katrā no projekta valstīm notiks tikšanās par ingtspējības tematiem. 

 

 

 

Children in the forest – prevention of nature deficit disorder. Nr. 2019-1-PL01-KA229-064973_2. Preiļu Brīvās skolas sadarbība ar Non-public Primary School of the Foundation of the Queen Saint Jadwiga in Przyłęków, lai veidotu sadarbību Montessori izglītības un ārpustelpu izglītības jomā. Projekta ietvaros notiks 2 tikšanās Polijā un 2 Latvijā, lai veidotu kopīgu metožu pieeju pirmsskolas un skolas izglītībā. 

 

 

 

“Preili Free school – place for personality growth”, 2019-2-LV02-ESC13-002658 Eiropas Solidaritātes korpusa projekts, kurā Preiļu Brīvajā skolā 2019./2020. mācību gadā darbosies 3 brīvprātīgie jaunieši no Eiropas. 

 

 

 

“Caring Well Together”: Parents and Teachers, a successful Alliance of supportive Educators. KA229 stratēģiskās partnerības projekts starp Itāliju, Horvātiju, Rumāniju un Latviju. Projekta ietvaros notiks prakses un zināšanu apmaiņas mobilitātes katrā no partnervalstīm. Projekts finansēts no Erasmus+ KA2 programmas. Projekta termiņš 2018.gada 01.oktobris līdz 2020.gada 30.septembrim. Papildus informācija atrodama: https://www.facebook.com/caringwelltogether/ 

 

 

Living and learning in Preiļi Free school. Eiropas Brīvprātīgā darba projekts. Sākot ar 04.09.2018 Preiļos biedrībā “Preiļi izglītotai Latvijai” darbojas brīvprātīgie Jakob un Clarissa no Austrijas. Brīvprātīgie darbojas Preiļu Brīvaja skolā, Vides reģionālajā resursu centrā, veido nodarbības, aktivitātes un meistarklases. Brīvprātīgie Latvijā uzturēsies līdz 2019.gada vasarai. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 programmes.

 

 

 

KID EVS – Keen in diversity. Eiropas Brīvprātīgā darba projekts. Sākot ar 30.08.2017 Preiļos biedrībā “Preiļi izglītotai Latvijai” darbojas brīvprātīgie Eva no Austrijas un Joaquin no Spānijas. Brīvprātīgie darbojas Preiļu Brīvaja skolā, Vides reģionālajā resursu centrā, veido nodarbības, aktivitātes un meistarklases. Brīvprātīgie Latvijā uzturēsies līdz 2018.gada vasarai. Projekts tiek finansēts no Erasmus+ KA1 programmas.

 

 

 

 

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” atbastu projekta “Daba. Sarunas. Izglītība” projekts nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15. Projekta ietvaros tika organizētas apmācības biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” biedriem un sadarbības partneriem, izveidots uzdevumu un materiāla kopums latviešu valodā ar TRIZ pedagoģijas atvērtajiem uzdevumiem no 1. līdz 6. klasei. Projekta ietvaros biedrības kapacitātes stiprināšanai tika apgūtas prasmes TRIZ pedagoģijas pielietošanai ikdienā un uzdevumu veidošanas prasmes.

Nordplus Junior projekts “Apvienojot Somijas, Latvijas un Lietuvas inovatīvās brīvdabas mācīšanās metodes” Projekta ietvaros līdz 2017.gada decembrim 3 moduļu ietvaros tiks izstrādātas metodes apmācībām brīvā dabā, jēgpilna zināšanu apguve, metožu un pieeju izstrāde kopīgi ar Somijas un Lietuvas kolēģiem. Projektā tiks apskatīts Mežs, Ūdens un Vecāku līdzdalība, kā 3 moduļu temati. Projekta rezultātā taps rokasgrāmata, kura būs pieejama ikvienam interesentam tiešsaistē, lai izmantotu radītās metodes ikdienā. Projekts tiek finansēts no Nordplus Junior programmas. 

„Meža skola – paņēmieni un metodes brīvdabas pedagoģijā” Saudzējošas attieksmes pret mežu ieviešana ilgtermiņā plašākā sabiedrībā caur brīvdabas pedagoģijas veicināšanu Latvijas, īpaši Latgales skolās. Brīvdabas apmācību metožu apguve  20 h apmācību programma skolotājiem, kurā apkopotas brīvdabas pedagoģijas pieredze Zviedrijas “Mežamulles skolā”, alternatīvo  pedagoģijas metožu piedāvātā pieeja izziņas procesam, kā arī tradicionālāku – vides skolu, orientēšanās sporta – metožu paņēmieni grupas organizēšanai mācību darbam. Latvijas Meža fonda finansējums.