Pirmsskola

Pirmsskola

Bērniem ir dabiska vēlēšanās izzināt un pirmsskolā ir svarīgi radīt vidi, kurā bērns var izpausties. Pirmsskolas posmā ir svarīgi vērot un iepazīt bērnu, ieraudzīt individuālo vilkmi darīt noteiktas darbības. Mēs ļaujam bērnam darboties un, ja ir iespēja, tad nepārtraucam, jo iegrimis un koncentrējies bērns ir ieinteresēts. Interese un jautājumi ir izziņas procesa pamats. 

Bērnam pirmsskolā intelektuālai, emocionālai un fiziskai attīstībai jābūt līdzsvarā.

Būtiska ir bērnu mācīšanās no pieaugušā un vienam no otra.  Atdarināšanas periods.

Pirmsskola ir posms, kurā veidojas pašapkalpošanās prasmes, pirmās sadarbības prasmes (noteikumi, dalīšanās un gaidīšanas pieredze utml.),  sapratne par savām un citu cilvēku emocijām, sapratne par savām un citu cilvēku robežām, tiek veicināta dabiska vēlme darboties kopā ar pieaugušo.

Katrs bērns ir īpašs, katrs bērns ir vērtība un mūsu uzdevums ir saredzēt un attīstīt viņa individuālās spējas, palīdzēt viņam saprast, saklausīt un meklēt sevi šajā pasaulē.  

Lai radītu kvalitatīvu un drošu vidi, mēs visi (skolas darbinieki, vecāki un bērni) mācāmies. Mēs iepazīstam un analizējam dažādu pieredzi cilvēka attīstības un izglītības jautājumos. Mūs interesē Valdorfpedagoģija, Montessori pedagoģija, Humānā pedagoģija, Brīvdabas pedagoģija, TRIZ pedagoģija, mūs interesē mūsu pašu un starptautiskā pieredze. 

Mūsu skolas procesi ir ciešā saskarē ar dabu un reālo dzīvi, kur centrā ir attīstība – ES kā CILVĒKS,  ES kā PILSONIS un ES kā VISUMA sastāvdaļa.

Pirmsskolā īpaši svarīgi  ir būt ārā, būt dabā. Bērna pamatvajadzība šajā vecumā ir būt kustībā,  tādēļ katru dienu bērni dodas ārā divas reizes, neatkarīgi no laika apstākļiem. Iknedēļu viena diena ir pieredzes iegūšana ārpus telpām, kas sevī ietver dabas un sabiedrības procesu vērošanu, iepazīšanu un izpēti. 

Ēdināšanas procesā bērni veido un piepilda savu šķīvi patstāvīgi no 4 gadu vecuma, tādējādi izvēloties, griķi būs ar krējumu vai mērci, putra ar sviestu vai ievārījumu.

Sniedzot bērniem iespēju pašiem izdarīt mazās izvēles, mēs radām sajūtu par brīvību, veicinām sevis iepazīšanu, vairojam labizjūtu un lēnām veidojam atbildību par savām izvēlēm, lēmumiem un rīcību. 

Ko sēsim, to pļausim! 

Kā sauksim, tā atsauksies!