Vērtēšana

Vērtēšana

Preiļu Brīvajā skolā  skolēnu sasniegumu vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, tāpēc tā ir viena no visvairāk apspriestajām tēmām pedagogu tikšanās reizēs.

Uzsvars tiek likts un kvalitatīvu atgriezenisko saiti un motivējošu vērtēšanu, kas veicina sevis pilnveidošanu, vēlmi izzināt un mācīties.

 Informācijas aprite par skolēnu sasniegumiem notiek vairākos līmeņos.

–      Reizi semestrī vecāki saņem sekmju izrakstu.

–      Pēc vajadzības pedagogi tiekas ar vecākiem un pārrunā bērna izaugsmi.

–      Reizi semestrī skolēni saņem liecību un veikumu.

–      Reizi gadā skolēni veic pašvērtējumu.

Skolēni sākot ar 2.klasi tiek iepazīstināti ar 10 ballu sistēmu.

Liela uzmanība tiek pievērsta skolēna pašvērtējumam, skolēni mācās objektīvi izvērtēt savus sasniegumus, tiek ieviesta un pilnveidota skolēnu savstarpējās vērtēšanas prasme.

 Skolotāji pilnveido prasmi ikdienā sniegt skolēniem kvalitatīvu atgriezenisko saiti (PPP princips – Paslavē otra darbu, Pajautā par to un Piedāvā savas idejas ).

Pedagogi veic skolēnu vērtēšanu pirms noteiktas tēmas apguves, lai precizētu tālākus darbības plānus un izprastu skolēna mācību darba vajadzības. Vērtēšana notiek diskusiju un jautājumu veidā. Pedagogs ņem vērā skolēna zināšanu līmeni noteiktā jomā (tas ir svarīgi saimes tipa jeb apvienotajās klasēs). 

Vērtējumi tiek ierakstīti klašu žurnālos, kā arī pirmā semestra un mācību gada beigās pedagogs aizpilda liecību un papildus arī veikumu, kur aprakstošā veidā atspoguļo skolēna zināšanas mācību priekšmetos, attieksmes, izaugsmi, kā arī skolēna komentārus par sasniegumiem un mērķiem tālākam mācību darbam, skolotāja vērojumu par skolēna sociālo un emocionālo pilnveidi.

Preiļu Brīvās skolas pedagogi vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja rodas kāda nepieciešamība audzināšanas vai mācību procesā. Vecākiem sniegtās informācijas saturs par skolēna sasniegumiem skolā atbilst valstī noteiktajai vērtēšanas kārtībai.