Vērtēšana

Vērtēšana

Preiļu Brīvajā skolā  skolēnu sasniegumu vērtēšana ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa, tāpēc tā ir viena no visvairāk apspriestajām tēmām pedagogu tikšanās reizēs.

SVARĪGI – 

Kartiba_kada_tiek_izverteti_izglitojamo_macibu_sasniegumi_2023

Mācību procesā uzsvars tiek likts un kvalitatīvu atgriezenisko saiti un motivējošu vērtēšanu, kas veicina izpratni par paveikto, sevis pilnveidošanu, vēlmi turpināt izzināt un mācīties.

Informācijas aprite par skolēnu sasniegumiem notiek vairākos līmeņos: 

– Pedagogi izmanto e-žurnālu vietnē www.mykoob.lv, kur vecākiem ir iespēja sekot skolēnu mācību rezultātiem.

–      Reizi mēnesī vecāki saņem sekmju izrakstu.

–      Pēc vajadzības pedagogi tiekas ar vecākiem un pārrunā skolēna izaugsmi.

–      Reizi semestrī skolēni saņem liecību un Veikumu.

Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta skolēna pašvērtējumam, skolēni mācās objektīvi izvērtēt savus sasniegumus. Mācību procesā tiek pilnveidota arī skolēnu savstarpējās vērtēšanas prasme. 5.-6.klasē skolēni aizpilda Izaugsmes žurnālu. 

Pedagogi pilnveido prasmi ikdienā sniegt skolēniem kvalitatīvu atgriezenisko saiti (PPP princips – Paslavē, Pajautā  un Piedāvā.

Vērtējumi tiek ierakstīti e-žurnālā, kā arī pirmā semestra un mācību gada beigās pedagogs aizpilda liecību un papildus arī Veikumu, kur aprakstošā veidā atspoguļo vērojumu par skolēna sociālo un emocionālo pilnveidi.

Preiļu Brīvās skolas pedagogi vienmēr konsultējas ar vecākiem, ja rodas kāda nepieciešamība audzināšanas vai mācību procesā. Vecākiem sniegtās informācijas saturs par skolēna sasniegumiem skolā atbilst valstī noteiktajai vērtēšanas kārtībai.

Pedagogu aktīvi meklē labākos risinājumus, lai vērtēšana kļūtu par atbalsta rīku vecākiem un skolēniem.