Mācīšanās pieeja pamatskolā

Mācīšanās pieeja pamatskolā

Mums “Izglītība nozīmē vairāk kā tikai bērnu sagatavošanu iztikas pelnīšanai, tā nozīmē sagatavot viņus veidot savu dzīvi.” /Flinks,2008/

2022./2023.gada prioritātes

 1. Skola – paplašināšanās – atsevišķa skolas ēka 1.-6.klasēm. Fiziskais un tehnoloģiskais nodrošinājums.
 2. Pedagogu sadarbība un izaugsme

Pamatmērķis – vieta topošām personībām 

 • Mēs strādājam katru dienu (izņemot vasaras mēnešus) pēc stundu saraksta. 
 • Visi kopā veidojam atbalstošu, ģimenisku un drošu vidi, kur katrs jūtās labi.
 • Droša vide = dziļš, kvalitatīvs izziņas process;
 • Salīdzinoši liela piesaiste pieaugušajam, tāpēc klasēs līdz 15 skolēni katrā klašu grupā (1.-2.klase, 3.-4.klase un 5.-6.klase), lai pamanītu un nodrošinātu individuālās vajadzības;
 • Analizējam un ieviešam mūsdienīgas mācīšanas un mācīšanās metodikas;
 • Ikdienas mājas darbi pielāgojas mācību procesam, atšķiras katrā no klašu grupām, mājas darbi ir būtiski skolēna prasmju pilnveidei un piepūles attīstīšanai. 
 • Mācību process norit skolā, sarežģītie uzdevumi un jaunā viela tiek apgūta kopā ar skolotāju mācību procesa ietvaros, mājas darbi ir pēc nepieciešamības – pamatzināšanu automatizācijai, darbu pabeigšanai vai radošu darbu izpildei.
 • Dzīves prasmju apgūšana ikdienas darbos un pašapkalpošanās prasmes, veicot dažādus darba pienākumus skolā;
 • Skolēni mācās veikt pašvērtējumu, mācās veikt savstarpējo novērtējumu;
 • Īpašu uzmanību veltam audzināšanas darbam, rosinām bērnus saprast sevi, saprast citus un vērtības mums apkārt, mācāmies cieņpilni sarunāties un risināt konfliktsituācijas;
 • Piedāvājam logopēda un psihologa konsultācijas;
 • Skolas teritorijā ir plaša zaļā zona un dārzs, sportojam un aktīvi darbojamies ārā un dabā katru dienu;
 • Ēdam pilnvērtīgu, sabalansētu, veselīgu, svaigu un sezonālu ēdienu;
 • Iepazīstam Latvijas un Latgales kultūras mantojumu, tradīcijas un izzinām gada ritmu dabā;
 • Mums ir aktīva sadarbība un pozitīva saskarsme visos līmeņos skolotājs – bērns – vecāki;
 • Svinam svētkus kopā ar ģimenēm.